Pitchaajat

Pithcaus tarkoittaa nopeaa (n.15 minuutin) esitystä, jossa esitellään toimivaa, innovatiivista tai käytössä koeteltua ideaa tai käytännettä. Sen tarkoitus on herättää kiinnostus esiteltävää asiaa kohtaan ja vakuuttaa kuulijat asian vahvuuksista. Tapahtuman teemasessioihin on valittu 4 pitchausta/sessio. Tapahtuman pitchauksissa esitellään erilaisia yhteistyön ja oppimisen innovaatioita.

Puheenjohtajat

Tuulia Kuntsi

Tuulia Kuntsi

apulaisrehtori, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva

Tuulia Kuntsi toimii Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervan apulaisrehtorina. Tehtävässään hän vastaa koulun toiminnasta. Tuulian  intohimona on oppimisympäristöjen ja opetuksen kehittäminen.

 

 

Markus Linja

Markus Linja

oppilastuen päällikkö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva

Markus Linja toimii Oppimis – ja ohjauskeskus Valteri Onervan oppilastuen päällikkönä. Oppilastuen palvelujen henkilöstöhallinnon ja esimiestehtävän lisäksi tehtävänkuvaan liittyy ajankohtainen kehittämistyö niin opetussuunnitelman kuin tuen tarpeen osalta. 

 

Enemmän ja parempaa yhteistyöllä

Teemasession A pitchaukset

Ville Koikkalainen

Ville Koikkalainen

Aseman Lapset ry,

K-0-toimintamallilla turvallinen ja yhteisöllinen koulu 

Kiusaamiseen puuttuvassa K-0-toiminnassa on havaittu, että usein kiusaamisen ja konfliktien taustalla on erityispiirteitä. Esimerkiksi neuropsykiatriset diagnoosit vaikuttavat yksilön toimintakykyyn ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Aina kyse ei ole diagnoosista vaan siitä, ettei lapsi ole saanut aikuisen tukea kaveritaitojen opetteluun ja tunteiden käsittelyyn.  

Esittelemme K-0:n toimintamallin sekä herättelemme pohtimaan opettajan ja aikuisten roolia, koulun rakenteita sekä yhteistyön tärkeyttä turvallisen oppimisympäristön luomisessa. Mitä pieniä tekoja opettaja voi koulussa tehdä? Miksi ulkopuolinen toimija konfliktitilanteissa on tärkeä? Kuinka perheet voivat tukea koulua kriisitilanteen rauhoittamisessa? Pitchauksessa esitellään keinoja rakentaa luottamusta ja yhteistyötä niin oppilaiden, vanhempien kuin muiden ammattilaisten kanssa. 

Pitchaaja: Aseman Lapset ry, Ville Koikkalainen 

Ville Koikkalaisella on reilun kahdenkymmen vuoden työkokemus lasten ja nuorten parissa työskentelystä varhaiskasvatuksesta, lastensuojelusta, koulumaailmasta sekä etsivästä nuorisotyöstä niin järjestö- kuin kuntapuolelta. Erityisesti etsivässä nuorisotyössä hän näki negatiivisten koulumuistojen varjon ulottuvan pitkälle aikuisuuteen. Aseman Lapset ry:ssä Ville on toiminut alkuvuodesta 2017 kouluttajana ja pitkittyneiden koulukiusaustapausten ratkojana. Villen vahvan asiantuntijuuden ja kehittämisotteen takana on halu puuttua ongelmiin ja löytää niihin ratkaisuja.  

Valokuva: Anna Autio

Sanna Vallenius

Sanna Vallenius

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Yhteistyöstä vetovoimaa vaativille, erityisille poluille 

Vetovoimala on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa kehitetään vaativan erityisen tuen siirtymävaiheen palveluja. Hankkeen taustalla on huoli koulutuksen ulkopuolelle jäävistä, opintojen alkuvaiheessa keskeyttävistä, syrjäytymisvaarassa olevista sekä toimintarajoitteisista nuorista, joilla on haasteita terveydessä, hyvinvoinnissa ja koulutukseen kiinnittymisessä. Haluamme tukea jokaista löytämään oman, yksilöllisen vetovoimaisuutensa – keskittyen vahvuuksiin sekä vahvistaen voimavaroja, toimintakykyä, mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä, osallisuutta ja kuuluvuuden tunnetta, minäpystyvyyttä ja uskoa tulevaisuuteen.  

Haluamme haastaa ohjausalan toimijat mukaan alueelliseen kehittämiseen – jotta jokainen nuori voisi olla oman elämänsä ”päällikkö” ja näkymättömätkin päälliköt saisivat loistaa omine vahvuuksineen. Esittelemme Vetovoimalan tarjontaa, kuvaamme mihin hankkeessa on tähän mennessä päästy ja mitä on vielä tulossa. 

Pitchaaja 

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Sanna Vallenius 

Sanna Vallenius, ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja ja opinto-ohjaaja. Vallenius on toiminut pitkään työelämässä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa ja omaa kokemusta mm. psyykkisesti oirehtivien ja autismikirjon oppilaiden tukemisesta kouluelämässä. Vallenius on perehtynyt myös tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaiheeseen siirryttäessä toiselle asteelle.

Pauliina Koponen ja Riikka Seppälä

Pauliina Koponen ja Riikka Seppälä

Erityisvoimia.fi

Miten tunnistan lapsen kuormittumisen ja tuen hänen toimintakykyään? 

Tuntuiko, että lapsi kiihtyi nollasta sataan sekunnissa? Tuliko kuohunta pyytämättä ja yllätyksenä? Siltähän se saattaa meistä aikuisista usein tuntua. Mutta lapsi kuitenkin viestittää monin tavoin ennen räjähtämistään, että kohta kyllä alkaa tapahtua, ellei apua anneta. 

Monien ristiriitaisten, haastavien tilanteiden taustalla on lapsen kokema kuormitus.  Tule kuulemaan, miten saat selville, mistä lapsi kuormittuu, miten kuormitusta voi estää ja mikä auttaa lasta palautumaan. Esittelemme avuksesi stressiprofiilityökalun, joka on ilmainen ja monipuolinen työkalu, jonka käyttö on helppo oppia. Stressiprofiili auttaa niin lapsen kun vanhemmankin kuormituksen säätelyyn, koulussa ja kotona ja se saa sekä vanhemmilta että asiantuntijoilta paljon kiitosta.  

Tässä yksi niistä; –  Teimme stressiprofiilit koko perheelle ja veimme ne myös kouluun ja työpaikalle. Niiden avulla opimme ymmärtämään toisiamme paremmin ja tunnistamaan toistemme kuormitustekijät sekä keinot, joilla kuormitusta voi laskea.”  

Pitchaajat 

Pauliina Koponen ja Riikka Seppälä ovat erityislasten äitejä ja vapaaehtoisvoimin toimitettavan Erityisvoimia.fi -sivuston luojia. Erityisvoimia.fi -sivusto antaa tietoa ja työkaluja kuormituksen säätelyyn erityisesti neurokirjon lasten vanhemmille ja kasvattajille. Tulevaisuudessa Pauliina ja Riikka haaveilevat tekoälyä hyödyntävästä huolibotista, digitaalisesta ja puhelimessa mukana kulkevasta ratkaisusta, joka tukisi myös vanhempien jaksamista erityislapsiperheen arjessa.

Erityisvoimia.fi – kohti tasapainoista arkea.

Taina Torniainen

Taina Torniainen

Helsingin kaupunki, Kasvatus ja koulutus

Ote-opetuksella ja perhetyöllä ote oppilaasta – Helsingin toimintamalli poissaoloihin puuttumiseen 

Ote-opetus ja -perhetyö on tarkoitettu Helsingin kaupungin koulujen vuosiluokilla 7-9 opiskeleville oppilaille, joiden koulunkäyntiä hankaloittavat runsaat poissaolot tai koulunkäynti on keskeytynyt kokonaan. Ote-opetuksen tukena on koulunkäyntiä tukeva Ote-perhetyö. Ote-perhetyö on osa Helsingin kaupungin lastensuojelupalveluja. Ote-toiminta on esimerkki siitä, miten koulu ja sosiaalityö voivat yhteistyössä löytää syrjäytymisvaarassa olevat yläasteikäiset nuoret. Heille on myös mahdollista räätälöidä personoidut oppimispolut ja nuorta tukevaa perhetyötä. Monitoimijaisella yhteistyöllä pyritään siihen, että nuori voisi palata normaaliin koulutyöhön tai siirtyä jatko-opintoihin. 

Pitchaaja: Helsingin kaupunki, Kasvatus ja koulutus, Taina Torniainen 

Taina Torniainen toimii Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla perusopetuspalveluissa erityissuunnittelijana. Työtehtäviin kuuluu oppimisen ja koulunkäynnin tuen suunnittelu- ja kehittämistehtäviä.

Oppimisen innovaatiot – vastalääkettä ikävälle oppimiselle

Teemasession B pitchaukset

Marko Blomqvist

Marko Blomqvist

Tampereen kaupunki, perusopetus

Merkitysten koulumatematiikkaa 

Oppilas siirtyy omien merkitystensä avulla oppimisensa keskiöön. MERKITYSTEN tarjoaa inklusiivisen pedagogisen menetelmän ja siihen liittyviä toimintamateriaaleja. Pitchauksessa jaetaan käytännön opetustyössä löydettyjä MERKITYSTEN mahdollisuuksia oppimiseen ja opettamiseen liittyen.  

Oppilaan oma toimintamateriaali kulkee oppilaan mukana läpi peruskoulun luokka-asteesta riippumatta ja tukee myös kotona. Tuttu väline opettajalle ja oppilaalle auttaa ymmärtämään matematiikkaa kokonaisuutena ja se on aina käden ulottuvilla.  

MERKITYSTEN-toimintamateriaaleilla lähestytään matematiikkaa tutkivalla otteella ja miksi-kysymysten kautta. Konkreettinen toiminta on lähtökohta matematiikan todellisen luonteen löytämiselle ja sen esittämiseen. Tehtävät ohjaavat oppijaa kielentämään matematiikkaa kokonaisvaltaisesti toiminnan, puheen, kuvien ja symbolien avulla. 

MERKITYSTEN-sarja pitää sisällään oppilaiden omat toimintamateriaalit, pelin sekä vihon, johon oppilas kielentää matematiikkaa merkityksillään.  

Pitchaaja: Tampereen kaupunki, perusopetus, Marko Blomqvist, www.merkitysten.fi 

Marko on matematiikanopetuksen rohkea kehittäjä, käytännön kielentäjä ja merkitysten mesenaatti. Hän kokeilee, erehtyy ja onnistuu päivittäin työssään luokan- sekä matematiikan opettajana. Arjessa Markon maadoittavat kolme- ja viisivuotiaat täyteläiset lapset sekä sikses täydelline avovaimo. Ajattelun käyttövoimana ovat luovuus, oppijan toimijuus ja kieli sekä halu auttaa oppijaa löytämään matematiikka omista merkityksistään käsin. Koulumatematiikan on aika muuttua toiston tieteestä luovaksi löytämisen taiteeksi.

Lea Tornberg

Lea Tornberg

Coulu Systems Oy

LeaDo – Oivalluttava ja ohjaava oppimiskeskus jokaisen oppijan ja opettajan tukena 

Pitchauksessa esitellään pilottiopettajien kokemusten valaisemana LeaDo-oppimiskeskuksen käytöstä tähän mennessä havaitut hyödyt erilaisissa luokissa eri puolilla Suomea. Keskeinen viesti opettajilta on, että opettajan lisäksi systeemistä hyötyvät eniten ne, joilla on eniten tuen tarpeita. Viesti on vahvasti se, että jokainen oppilas hyötyy selkeämmästä oppimisprosessien strukturoinnista ja oma-aloitteisuuteen ohjaavasta toimintamallista.  

Pitchaaja: Coulu Systems Oy, Lea Tornberg 

Lea Tornberg on luokanopettaja, joka tunnetaan innostavana ratkaisukeskeisenä kehittäjänä ja oppilaiden arvostavan kohtaamisen puolesta puhujana. Lean intohimona on oppimisen tuen vahvistaminen erityisesti opettajuutta reflektoimalla sekä kehittämällä oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria yhdessä oppilaiden kanssa. Lean kehittämä LeaDo-oppimiskeskus syntyi hänen luokassaan ja on juuri nimetty kahdessa kategoriassa GESS Awards 2019 -finalistiksi.

Hanna Lampi ja Virpi Kauppinen

Hanna Lampi ja Virpi Kauppinen

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Tämä elämä –hanke 

Tämä elämä -hanke vastaa muuttuvan maailman tulevaisuuskasvatuksen haasteisiin. Keskeisenä tavoitteenamme on auttaa yläkouluikäisiä nuoria tekemään hyvän elämän valintoja. Hankkeessa luodaan yhteisöllisiä mobiilipelejä, joiden avulla nuori pääsee esimerkiksi testaamaan erilaisten valintojensa seurauksia. Eri kouluista tulevat nuoret osallistuvat työpajoissa pelien tekemiseen luomalla niille säännöt, hahmot ja musiikit. Lisäksi työpajoissa tuodaan esille vahvuusajattelua ja yhdenvertaisuuden teemaa.  

Ihmisten moninaisuus ja pelien sosiaalisuus näkyvät myös pelien grafiikoissa ja musiikissa. Hankkeessa syntyneitä monipuolisia materiaaleja voidaan käyttää opinto-ohjauksen ja muun tulevaisuuskasvatuksen työkaluna. Niillä pyritään parantamaan koulutuksellista tasa-arvoa sekä edistämään mm. monikielisten oppilaiden ja koulupudokkaiden osallistumista. 

Pitchaajat:  

Ohjaava opettaja Hanna Lampi ja erityisluokanopettaja Virpi Kauppinen Valterista. Tämä elämä –hankkeessa mukana myös Metropolia, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto. 

Hanna Lampea ja Virpi Kauppista yhdistää Tämä elämä -hankkeen lisäksi monenlaiset luovat menetelmät ja kiinnostuksen kohteet.  Molemmilla on Valterin lisäksi kokemusta kunnallisen opettajan työstä. Virpi on lisäksi koulutukseltaan opinto-ohjaaja ja valmistuu pian draamakasvatuksen aineenopettajaksi. Hanna on kulkenut lastentarhanopettajuuden ja luokanopettajuuden kautta erityisopettajaksi ja tehnyt väitöskirjansa erimaalaisten lasten ja nuorten tulevaisuuskuvista.

Olli-Pekka Malinen ja Heli Parhiala

Olli-Pekka Malinen ja Heli Parhiala

Educluster Finland

Tukea vieraalla maalla 

Kun suomalaista koulua toteutetaan ulkomailla, oppimisen tuen asiat herättävät paljon keskustelua ja kysymyksiä. Monissa maissa sanalla erityisopetus on negatiivinen kaiku ja useat yleisopetuksen oppilaat jäävät ilman tarvitsemaansa tukea. Koulutusvientiyhtiö EduCluster Finlandin kansainvälisissä liemissä marinoituneet asiantuntijat kertovat, miten oppimisen tukea ujutetaan yhtiön ulkomaille perustamiin kouluihin. EduCluster Finlandin suomalaisia kansainvälisiä kouluja toimii tällä hetkellä mm. Qatarissa, Omanissa ja Malediiveilla. Suomalaiselle erityisopettajalle ulkomailla työskentely on ammatillisen kehittymisen kiihdytyskaista, jossa joutuu jatkuvasti tarkastelemaan omia toimintatapojaan ja selättää uusia haasteita. Uskallatko hypätä kyytiin? 

Pitchaajat:  

Educluster Finland, Olli-Pekka Malinen ja Heli Parhiala 

Olli-Pekka Malinen ja Heli Parhiala työskentelevät molemmat asiantuntijoina koulutusvientiyhtiö EduCluster Finlandissa. He molemmat ovat taustaltaa erityisopettajia. EduClusterin lisäksi Olli-Pekka on toiminut opetuksen tutkimuksen ja kehittämisen parissa mm. Itä-Suomen yliopistossa ja Niilo Mäki Instituutissa asuen ja työskennellen Suomen ohella myös Kiinassa, Yhdysvalloissa sekä Alankomaissa. Heli on puolestaan työskennellyt opetuksen parissa Suomen lisäksi mm. Abu Dhabissa ja Malediiveilla toteutetuissa koulu- ja koulutushankkeissa.